INFORMACJE FINANSOWE

2014

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

56 259

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 165

Zysk (strata) brutto

2 435

Zysk (strata) netto

1 944

Aktywa razem

85 175

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37 414

Zobowiązania długoterminowe

12 692

Zobowiązania krótkoterminowe

24 722

Kapitał własny

47 761

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-

Dług netto

38 160PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2014

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,0345

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,276

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,439

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,0228

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,0740

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,1371

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,043

Dług netto/EBITDA

4,944

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

0,42