INFORMACJE FINANSOWE

2013

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

53 262

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 337

Zysk (strata) brutto

3 269

Zysk (strata) netto

4 215

Aktywa razem

86 742

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37 914

Zobowiązania długoterminowe

15 069

Zobowiązania krótkoterminowe

22 845

Kapitał własny

48 828

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-

Dług netto

37 662PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2013

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,0791

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,287

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,437

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,0485

 Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,0438

 Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,040

 Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,079

Dług netto/EBITDA

17,517

 Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

0,13