INFORMACJE FINANSOWE

2012

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

53 054

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(10 852)

Zysk (strata) brutto

(12 062)

Zysk (strata) netto

  (8 526)

Aktywa razem

91 861

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

43 226

Zobowiązania długoterminowe

17 502

Zobowiązania krótkoterminowe

25 724

Kapitał własny

41 252

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-

Dług netto

43 780PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2012

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-0,1607

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,125

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,4705

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

-0,0928

 Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

-0,2045

 Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

-0,1295

 Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

-0,16

Dług netto/EBITDA

-6,370

 Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

-0,19