Raport bieżący 14/2024

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2024 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 4 914 520,80 zł (cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 80/100), co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 1,05 zł (jeden złoty 05/100) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4 680 496.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) - na dzień 31 maja 2024 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 20 czerwca 2024 roku.