INFORMACJE FINANSOWE

2016

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

65 112

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

5 171

Zysk (strata) brutto

4 098

Zysk (strata) netto

2 702

Aktywa razem

96 212

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

44 113

Zobowiązania długoterminowe

19 027

Zobowiązania krótkoterminowe

25 086

Kapitał własny

52 099

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,20

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,19

Dług netto

43 290PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2016

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,041

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

0,892

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,458

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,028

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,079

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,135

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,063

Dług netto/EBITDA

4,919

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

0,58