INFORMACJE FINANSOWE

2018

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

91 193

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-1 139

Zysk (strata) brutto

-2 830

Zysk (strata) netto

-3 154

Aktywa razem

120 851

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

60 560

Zobowiązania długoterminowe

27 112

Zobowiązania krótkoterminowe

33 448

Kapitał własny

60 291

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,00

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,00

Dług netto

58 694PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2018

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-0,035

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

0,874

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,501

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

-0,026

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

-0,012

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,064

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

-0,031

Dług netto/EBITDA

10,088

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

-0,67