INFORMACJE FINANSOWE

2019

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

84 904

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 675

Zysk (strata) brutto

3 540

Zysk (strata) netto

2 810

Aktywa razem

112 500

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

47 579

Zobowiązania długoterminowe

20 399

Zobowiązania krótkoterminowe

27 180

Kapitał własny

64 921

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,00

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,00

Dług netto

44 135PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2019

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,033

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

1,087

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,423

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,025

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,055

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,124

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,042

Dług netto/EBITDA

4,175

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

0,60