INFORMACJE FINANSOWE

2017

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

65 921

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

3 597

Zysk (strata) brutto

12 792

Zysk (strata) netto

11 844

Aktywa razem

130 781

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

67 160

Zobowiązania długoterminowe

26 203

Zobowiązania krótkoterminowe

40 957

Kapitał własny

63 621

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,00

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,00

Dług netto

64 801PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2017

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,180

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

0,803

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,514

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,091

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,055

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,132

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,194

Dług netto/EBITDA

7,432

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

2,53