INFORMACJE FINANSOWE

2015

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

62 547

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

6 910

Zysk (strata) brutto

5 364

Zysk (strata) netto

4 728

Aktywa razem

87 218

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35 902

Zobowiązania długoterminowe

12 186

Zobowiązania krótkoterminowe

23 716

Kapitał własny

51 316

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję

-

Dług netto

35 747

   PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2015

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,075

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,429

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,4116

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,0542

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,1104

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,1586

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,0857

Dług netto/EBITDA

3,648

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

1,01